Geen categorie|

Het kabinet werkt aan een aanpassing van de Jeugdwet en Wmo 2015 om de aanbestedingsprocedure van onder meer jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te versoepelen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit op 15 november 2019 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het kabinet wil daarnaast de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter organiseren. In een brief van 7 november hebben minister De Jonge en minister Dekker van Rechtsbescherming de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van deze plannen.

Wetswijziging om aanbestedingsprocedure te versoepelen

Het kabinet wil de aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning vereenvoudigen. De wetswijziging moet zorgen voor minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders. “Gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders kunnen zo weer gaan over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerken in plaats van over ingewikkelde procedures”, zo licht minister De Jonge toe.

EMVI-verplichting schrappen

Het kabinet wil daarom dat gemeenten in bepaalde gevallen de EMI-verplichting (gunning op economisch meest voordelige inschrijving), onder handhaving van het verbod op gunning op de laagste prijs, kunnen schrappen. Zo kunnen zij opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders zonder dat zij verplicht zijn offertes uit te vragen en te vergelijken volgens ingewikkelde gunningsmethodes en procedures.

Evaluatie en herziening aanbestedingsrichtlijn

De wetswijziging is ingezet in afwachting van de evaluatie en eventuele herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn waar De Jonge zich sterk voor maakt. Omdat deze evaluatie nog even op zich laat wachten, wil de minister gemeenten en zorgaanbieders in de tussentijd met nationale wetgeving zoveel mogelijk tegemoet komen.

Lees de brief

Betere organisatie jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Naast de vereenvoudiging van de aanbestedingsprocedure zet het kabinet in op een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Minister De Jonge en Dekker willen hiermee de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • In de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving worden de taken van jeugdregio’s vastgelegd én op welk schaalniveau specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering dienen te worden georganiseerd.
  • Ook worden bij wet en nadere regelgeving een aantal zorgvuldigheidseisen gesteld bij de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals meerjarige contracten bij weinig voorkomende specialistische jeugdhulp.
  • Bij AMvB worden een aantal basiscomponenten – waaronder loon- en prijsbijstelling – vastgelegd die onderdeel zijn van het tarief bij de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Jeugdwet wordt aangepast om zo’n Amvb mogelijk te maken.
  • Er wordt overwogen een aantal nadere eisen te stellen aan de gemeentelijke toegang om de geïnventariseerde basisfuncties van lokale teams te borgen.

Lees de brief

Reacties op de plannen voor de stelselherziening:

VNG
Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen

GGZ Nederland
Minister wil jeugd-GGZ versterken

Minister in debat: jeugdstelsel ‘bijsturen en afmaken’

Jeugdzorg Nederland
Teleurstelling overheerst na jeugdzorgdebat

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window