Algemeen, Contracteren, Geen categorie, Praktijkvoorbeelden, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels|

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of zorginstellingen. De resultaten hiervan worden op www.inkoopsociaaldomein.nl gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs van het programma ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

De werkgroep Transformatie heeft als doel om door middel van praktijkverhalen van zowel gemeenten, zorgaanbieders als inwoners inzicht te geven in hoe de beoogde transformatiedoelstellingen worden behaald en ervaren. Er zijn vier regio’s bezocht waarin we op het gebied van jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang resultaten en ervaringen hebben opgehaald. De uitkomsten zijn verrassend! De verslagen van de gesprekken worden binnenkort op onze website gepubliceerd.

De werkgroep Marktdossiers heeft een instrument ontwikkeld om de verschillende sectoren binnen de jeugdhulp en Wmo te segmenteren. Zo kunnen gemeenten een optimale inkoopstrategie ontwikkelen, passend bij de verschillende zorgsegmenten. De werkgroep stopt na afronding van deze opdracht. Voor een vervolg wordt onder andere nagedacht over een segmentering van de algemene voorzieningen.

De werkgroep Kwaliteit begeleidt de ontwikkeling van een Handreiking Kwaliteitscriteria. Deze handreiking bevat een stappenplan voor gemeenten om voor jeugdhulp en Wmo2015 kwaliteitscriteria op te stellen voor inkoopdocumenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk van wettelijke kaders en bestaande kwaliteitskaders van beroepsgroepen/kenniscentra in de sector gebruik gemaakt. De handreiking is naar verwachting in februari van dit jaar beschikbaar. Daarnaast begeleidt de werkgroep de ontwikkeling van een workshop die gemeenten kunnen inzetten om samen met aanbieders en cliënten in gesprek te gaan om zicht te krijgen op essentiële aspecten van kwaliteit. Het is de bedoeling dat deze als eisen in de inkoop worden meegenomen en door de opdrachtnemer gerealiseerd wordt.

De werkgroep Dialoog heeft medio vorig jaar een Handreiking Dialoog ontwikkeld die beschikbaar is via de Vindplaats www.inkoopsociaaldomein.nl. De werkgroep Dialoog stelt op dit moment een communicatieplan op om gemeenten en aanbieders te stimuleren de dialoog met elkaar aan te gaan. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een workshop waarin gemeenten en aanbieders worden getraind om een onderlinge dialoog én een dialoog met de cliënt succesvol voor te bereiden en uit te voeren.

De werkgroepen Administratieve Lasten en Standaardisering zijn in de tweede helft van afgelopen jaar gecombineerd. Er is een begeleidingsgroep bestaande uit aanbieders, gemeenten en VWS die een onderzoek begeleiden naar verschillen in niet-beleidsmatige inkoopbepalingen tussen gemeenten en de administratieve lasten die dat bij gemeenten en aanbieders veroorzaakt. Het onderzoeksbureau ontwikkelt vervolgens modelbepalingen, waarmee de geïnventariseerde administratieve lasten worden verminderd wanneer deze modelbepalingen standaard door gemeenten worden gebruikt. Naar verwachting zijn deze modelbepalingen in het voorjaar beschikbaar.

De werkgroep Hoofd- en Onderaannemerschap is in 2019 gestart. De werkgroep kijkt welke overwegingen er gemaakt worden bij het inzetten van hoofd- en onderaannemerschap enerzijds en welke knelpunten het in de uitvoering kan opleveren anderzijds. Hiermee kunnen er voor zowel gemeenten als zorgaanbieders de benodigde handvatten opgeleverd worden zodat het gesprek over het hoofd- en onderaannemerschap beter gevoerd kan worden. Dit wordt ondersteund door middel van factsheets over juridische (on)mogelijkheden. Ook is er gesproken over modelovereenkomsten voor onderaannemers en een wegingskader voor gemeenten. De planning is om voor de zomervakantie de eerste resultaten op te leveren.

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Bij de werkgroep Kwaliteit en de werkgroep Dialoog is nog plaats. De overige werkgroepen hebben voldoende leden.
Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.
Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window