Algemeen, Contracteren, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo|

Met de decentralisatie in het sociaal domein in 2015 kregen gemeenten te maken met het complexe inkoopsysteem van Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het komt helaas (te) vaak voor dat betrokken partijen bij een geschil niet of moeizaam tot een oplossing komen of een dure en tijdrovende gang naar de rechter moeten maken. Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, (zorg)aanbieders en gecertificeerde instellingen hiervoor terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein.

De commissie

Bij de vaststelling van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd is in april 2018 tussen Rijk, gemeenten, branches en cliëntenorganisaties afgesproken dat een Geschillencommissie wordt opgericht. Deze commissie is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg Jeugd (BGZJ). De commissie behandelt geschillen tussen partijen op het gebied van de inkoop van zorg, zoals omschreven in de Jeugdwet en de Wmo 2015, en geschillen die te maken hebben met het woonplaatsbeginsel, zoals bedoeld in de Jeugdwet. Partijen kunnen een geschil pas voorleggen aan de commissie nadat zij in onderling overleg een oplossing hebben geprobeerd te bereiken. De commissie kan het geschil schriftelijke afdoen of door middel van een hoorzitting. Bij de schriftelijke afdoening van het geschil ontvangen partijen binnen vier weken na ontvangst van alle stukken schriftelijk het bindend advies van de commissie. Als er een hoorzitting moet plaatsvinden, ontvangen partijen binnen vier weken na de hoorzitting het bindend advies van de commissie. De commissie bestaat uit voorzitter Karen Hauber, plaatsvervangend voorzitter Kees Jongmans en commissieleden Marielle Kruithof, Patty Wijnen en Fokko Witteveen.

Om welke geschillen gaat het?

Bij geschillen tussen een gemeente en (zorg)aanbieder over de inkoop moet gedacht worden aan de volgende situaties;

  • de gemeente(n)/regio heeft een aanbestedingstraject doorlopen en de (zorg)aanbieder is  het leveren van zorg in het kader van de Jeugdwet en/of Wmo gegund.
  • de gemeente en een (zorg)aanbieder hebben een (raam)overeenkomst met elkaar ten aanzien van het leveren van zorg in het kader van de Jeugdwet en/of Wmo, of
  • de gemeente heeft de (zorg)aanbieder een subsidie verleend inzake het leveren van zorg binnen de Jeugdwet en Wmo.

De commissie is niet bedoeld voor geschillen met individuen. Daarnaast gaat de commissie niet over:

  • geschillen tussen een (zorg)aanbieder/gemeente en een zorgverzekeraar;
  • geschillen tussen een (zorg)aanbieder/gemeente en een zorgkantoor;
  • geschillen inzake landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
  • geschillen tussen gemeente en inwoner, of
  • geschillen tussen (zorg)aanbieders en cliënten.

Voor geschillen op het gebied van landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang is vanuit de VNG separaat een (advies)commissie in het leven geroepen.

Bevindingen

De commissie heeft eind 2019 haar bevindingen over de binnengekomen geschillen met de stuurgroep van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein gedeeld. Tot op heden komen vooral geschillen over het woonplaatsbeginsel binnen. Voor geschillen over inkoop wordt nog weinig gebruik gemaakt van dit instrument, terwijl die mogelijkheid er zeker is. Voor de zaken die binnenkwamen geconcludeerd dat in bijna alle gevallen de beschikbare mogelijkheden niet waren uitgeput om het probleem op te lossen voordat deze aan de commissie werd voorgelegd. Daarom zijn bijna alle aangedragen situaties met en zonder informeel advies van de commissie opgelost. Tot slot blijkt er onvoldoende bekendheid met de beschikbare expertise en ondersteuning te zijn om problemen met betrekking tot samenwerking in het sociaal op te lossen. De commissie is van mening dat veel conflicten door het beter benutten van beschikbare kennis, expertise en ondersteuning voorkomen kunnen worden. Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteding Sociaal Domein kan veel van deze ondersteuning geboden worden. Zowel gemeenten als aanbieders kunnen hiervoor contact opnemen met het regioteam van het programma.

Adviezen

De commissie lost veel zaken in de voorfase op, waardoor het niet tot een hoorzitting komt. Meer informatie over deze informele adviezen vindt u op de website van de Geschillencommissie. Bindende adviezen kunnen geanonimiseerd op de website van de commissie worden gepubliceerd.

Meer weten?

Kijk dan op de website van de Geschillencommissie Sociaal Domein of mail naar info@geschillencommissiesociaaldomein.nl. De commissie is ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 13 83 94 10.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window