Geen categorie|

Voor een nieuw te vormen Regioteam opdrachtgever/-opdrachtnemerschap Wmo2015 en Jeugdwet zijn we op zoek naar:
• 8 Regio-adviseurs
• Coördinator
• Secretaris
Iets voor jou? Solliciteer dan bij Vacatures en Opdrachten.

Achtergrond

Om de transitieopgave zo goed mogelijk te faciliteren door het inzetten van kennis en kunde en ervaringen over opdrachtgever/ -nemerschap te delen, gaan de drie programma’s die hiermee te maken hebben steeds verder samenwerken. Dit zijn het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Deze samenwerking start met het inzetten van een regioteam dat over de hele linie van visie – beleid – inkoop – uitvoering binnen het sociaal domein in gesprek kan gaan met aanbieders en gemeenten. Het brede regioteam heeft beter zicht op de regio eigen problematiek, maar ook op de meer generieke en de goedwerkende bestanddelen van andere regio-aanpakken, zodat kennis beter uitgedragen en gedeeld kan worden over de gehele beleidscyclus, inclusief preventie en zal nauw samenwerken met de regio-ambassadeurs van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Regioteam opdrachtgever/-nemerschap Wmo2015 en Jeugdwet

Het nieuw te formeren regioteam zal uit 10 personen bestaan. Wij zoeken hiervoor 8 regio-adviseurs die elk een eigen regio bedienen, een coördinator en een secretaris.

Regio-adviseurs
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van detachering, inhuur als ZZP-er of via een bureau. De voorkeur gaat uit naar een collega die reeds werkzaam is bij een gemeente of (zorg)aanbieder en vanuit dit dienstverband wordt gedetacheerd. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is minimaal 16 en maximaal 32 uur per week. De beoogde startdatum is 1 juni 2020.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • De regio-adviseurs inventariseren in iedere regio de stand van zaken rondom opdrachtgever/-nemerschap. Het regioteam bestaat uit adviseurs die binnen het sociaal domein de hele cyclus van visie – beleid – inkoop – uitvoering kennen. De adviseurs werken regionaal en kennen zowel de Wmo2015 als de Jeugdwet alsmede de preventieve kant van welzijn en gezondheid en de brede scope van samenwerking binnen het gehele sociaal domein. Het regioteam benadert gemeenten, regio’s en aanbieders zowel op aanvraag als proactief.
 • De regio-adviseurs bieden lichte ondersteuning in een regio zelf. Dit betreft vooral spiegelen op de lopende processen, vraagverheldering en de organisatie van miniconferenties.
 • Bij vragen zetten de adviseurs de producten en experts van de drie betrokken programma’s in om het opdrachtgever/-nemerschap in de regio te versterken. De adviseurs kennen alle ontwikkellijnen vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de producten en instrumenten van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en weten wanneer ze de interne en externe experts inschakelen.
 • De adviseurs blijven de regio ook na inzet van producten en experts volgen. Zo weten ze of de inzet voldoende effect heeft gehad en of verdere ondersteuning nodig is.
 • Bovendien kunnen de adviseurs regio’s onderling verbinden om van elkaar te leren. Daarvoor nodigen zij regio’s uit om deel te nemen aan de leergroepen van de programma’s of om expertise te delen bij specifieke vragen uit andere regio’s (miniconferentie). De adviseurs beschikken over brede netwerken in de regio en nationaal.
 • De adviseurs maken het geleerde uit de regio’s breder inzichtelijk. Dat doen ze door te rapporteren over wat ze in de regio’s zien. Door de beelden vanuit alle regioadviseurs gezamenlijk naast elkaar te leggen, wordt ieder kwartaal een beeld opgeleverd van de stand van opdrachtgever/-nemerschap. Ook wordt zo gezien welke producten en experts effectief zijn in het ondersteunen van gemeenten, regio’s en aanbieders.
 • Daarnaast dragen de adviseurs bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van hun ervaringen binnen de regio’s. Daarvoor nemen zij onder andere deel in de werkgroepen van de programma’s. Ook werken zij in nauwe samenhang met de regio-ambassadeurs van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Je kunt tot en met 17 april, 12.00 uur solliciteren. Kijk hier voor de volledige vacaturetekst.

Coördinator
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van detachering, inhuur als ZZP-er of via een bureau. De voorkeur gaat uit naar een collega die reeds werkzaam is bij een gemeente of (zorg)aanbieder en vanuit dit dienstverband wordt gedetacheerd. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 1 juni 2020.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Begeleiden, aansturen, coachen en faciliteren van de regio-adviseurs;
 • Ondersteunen bij en meewerken aan het inrichten van een landelijke en regionale aanpak die het leren en verbeteren in regio’s versterkt;
 • Ondersteunen bij en meewerken aan het uitvoeren van de landelijke en regionale aanpak door een geschikte procesinrichting te ontwerpen en te implementeren, met daarbij aandacht voor het inbrengen van signalen en behoeften uit het team bij de programmadirecteuren, bij de ontwikkelteams van het samenwerkingsverband en naar behoefte binnen het ministerie van VWS, VNG en branches;
 • Opstellen werkplan, begroting en scholingsplan voor tweede helft 2020 en 2021 voor het team;
 • Verantwoorden van de voortgang van de werkzaamheden van het team aan de programmadirecteuren c.q. manager of ambassadeur (de drie opdrachtgevers) en aan de stuurgroepen van de programma’s;
 • Bevorderen en borgen van een lange termijn visie op het lerend stelsel in de werkwijze en het ondersteuningsaanbod van het team.

Je kunt tot en met 17 april, 12.00 uur solliciteren. Kijk hier voor de volledige vacaturetekst.

Secretaris
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van detachering, inhuur als ZZP-er of via een bureau. De voorkeur gaat uit naar een collega die reeds werkzaam is bij een gemeente of (zorg)aanbieder en vanuit dit dienstverband wordt gedetacheerd. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is minimaal 24 uur en maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is 1 juni 2020.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Jij stelt tweewekelijks een (verantwoordings) rapportage van de activiteiten van de regioadviseurs op voor de programmamanagers OZJ, KB en I&A. Bovendien maak je ieder kwartaal een rapportage voor de stuurgroepen van deze programma’s. Deze rapportages zijn niet alleen kwantitatief (hoeveel bezoeken worden afgelegd, hoeveel van welke producten worden afgenomen) maar vooral kwalitatief middels een beleidsinhoudelijke analyse (wat speelt er in de regio’s, wat zijn daarvan de gevolgen). Om tot deze rapportages te komen onderhoud je nauwe contacten met de regio-adviseurs over de stand van zaken rondom opdrachtgever/-nemerschap van elke regio en hun activiteiten daarin. De rapportages dienen als basis voor (bij)sturing door de programmamanagers en de stuurgroepen. Ze geven een beeld per regio en van het totaal voor zowel gemeenten, als aanbieders als beleidsmakers op de hele cyclus van visie – beleid – inkoop – uitvoering van de Wmo2015, de Jeugdwet alsmede de preventieve kant van welzijn en gezondheid en de brede scope van samenwerking binnen het gehele sociaal domein. De rapportages bouw je o.a. op uit de daartoe gebruikte systemen (kennis van Podio is een pre).
 • Je faciliteert de regio-adviseurs bij de ondersteuning die zij in een regio bieden. Dit varieert van het inhoudelijk voorbereiden en organiseren van miniconferenties, van planning tot registratie, of tot bijvoorbeeld verslaglegging van bijeenkomsten voor de verschillende nieuwsbrieven en websites van de betrokken programma’s. In afstemming met de coördinator organiseer je ook activiteiten die de regioadviseurs ondersteunen in hun taak, zoals spiegelen op de lopende processen of taakverheldering. Jij bent hier vooral verantwoordelijk voor de organisatorische kant, maar moet hiervoor wel ook goed overzicht hebben van wat er inhoudelijk speelt.
 • Je faciliteert de inzet door de adviseurs van producten en experts van de drie betrokken programma’s. Hiertoe maak en bewaak je onder meer het overzicht van alle ontwikkellijnen vanuit OZJ en de producten en instrumenten van I&A en i-SD. Je weet wanneer welke interne en externe experts ingeschakeld kunnen worden. Je monitort ook de resultaten van de inzet. Tevens geef je spiegelinformatie en werk je de rode lijnen van de inzet en vragen uit. Daarnaast maak je de relevante initiatieven die spelen in de regio’s inzichtelijk, alsmede de uitkomsten daarvan inclusief de succes- en faalfactoren, dit kan gaan om pilots of andere activiteiten vanuit de regio’s of het rijk (denk aan (ont)regel de zorg, etc). Je draagt zorg voor het vullen van de vindplaats en helpdesk met goede voorbeelden en interviews die je zelfstandig afneemt en uitwerkt.
 • In afstemming met de coördinator stel je de werkplannen op en bewaak je de voortgang. Daarvoor heb je inzicht in de koers van de betrokken programma’s, de prioriteiten en de effecten die dit heeft op de werkzaamheden van de regioadviseurs en onderhoud je nauwe contacten met de regioadviseurs.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het up to date houden van de helpdesk en het organiseren van het beantwoorden van vragen die worden gesteld aan het team. Voor de helpdesk bewaak jij de voortgang, zodat geen vraag langer blijft liggen dan nodig.

Je kunt tot en met 17 april, 12.00 uur solliciteren. Kijk hier voor de volledige vacaturetekst.

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij das@vng.nl.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window